Bất Diệt Thiên Đế
Tác giả: Nashi imi
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Nashi imi

Bất Diệt Thiên Đế

Thể loại: huyền huyễn, tiên hiệp dị giới, xuyên không, tu chân... 

Làm trai phải lạ ở trên đời

Há để càn khôn tự chuyển rời

Một đấng nam nhi tung nam bắc

Xuất hiện đông tây cuối nhường chơi

Lê Nghĩa từ một nhà khoa học 

Chết 

Xuyên không 

Bất Diệt Thiên Tôn

Để đến được mục tiêu này đã phải trả giá rất nhiều thứ. hãy cùng đồng hành cùng nhân vật chích của chúng ta nào