Kiếm Tôn
Tác giả: Thanh Phong Loan Thượng
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Thanh Phong Loan Thượng

Kiếm Tôn

Một kiếm độc nhất vô nhị! Một kiếm làm bá chủ thiên hạ!

Ai không phục cứ tới! Chư Thiên Thần Phật, sinh tử không màng! 

Nhất Kiếm Độc Tôn!

Danh sách chương