Nguyên Tôn
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Thiên Tằm Thổ Đậu

Nguyên Tôn

Nhóm Dịch: Thánh Thiên Tiên Vực

Dùng huyền hoàng khí bạn thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết.

Danh sách chương