Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)
Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Mộng Nhập Thần Cơ

Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Tên khác: Phật Bản Thị Đạo

PHẬT ĐẠO là tác phẩm của Mộng Nhập Thần Cơ thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn.

Các giai đoạn tu luyện theo thứ tự là: Dẫn Khí Nhập Thể, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo, Đại La Kim Tiên.Mỗi giai đoạn chia làm ba cấp là Sơ kỳ, Trung kỳ và Hậu kỳ.

Danh sách chương