Vạn Vật Quy Nhất, Tu Đạo Thành Thần
Tác giả: Thần Vẫn Vân Tinh
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Thần Vẫn Vân Tinh

Vạn Vật Quy Nhất, Tu Đạo Thành Thần

Tiêu Quân cố gắng đến cuối cùng cũng đã đạt được sáu loại nguyên huyết thần thú, nhưng do chân khí quá mức cường đại, cuối cùng bạo thể mà chết...
Nhưng chết chưa phải là hết, Tiêu Quân không những được trọng sinh, còn có được sức mạnh của sáu đại thần thú...